План лісоуправління

 

ПЛАН

лісоуправління

державного підприємства

 «Брошнівське лісове господарство»

смт. Брошнів-Осада – 2017 рік

 Вступ

 1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.
 2. Характеристика лісових ресурсів.
 3. Система управління лісовими ресурсами.
 4. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.
 5. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.
 6. Використання результатів моніторингу у плануванні.

6.1.Рубки головного користування

6.2.Рубки формування і оздоровлення лісів

6.3. Рубки пов’язані з проведенням інших заходів

6.4.Заходи з лісозахисту

6.5.Відтворення лісів

6.7.Охорона лісу

6.8 Використання угідь і ресурсів побічних користувань

6.9.Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства і культурно оздоровчих цілей

6.10. Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

6.11. Загальний висновок за результатами господарської діяльності

 1. Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля
 2. План виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і

 тварин

 1. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування

 

Вступ.

В сучасних умовах ринкової конкуренції, інтенсифікації та прискорення темпів науково – технічного прогресу основне місце належить вирішенню проблем ефективності економічної системи. Ефективність, як економічна мета суспільного розвитку,- це відношення фінансових результатів, соціальних наслідків та економічних ефектів до витрат, з ними пов’язаних, що виражаються у грошовій формі.

План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна із яких – підвищення ефективності виробництва, або диверсифікація, впровадження якої зумовлено такими чинниками, як труднощами становлення нових економічних відносин та недосконалістю законодавчих актів у державі, необхідністю подолання суперечностей між екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше.

 1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.

Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

 • прозоре використання, лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;
 • використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;
 • ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;
 • удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;
 • забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;
 • нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;
 • розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;
 • вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;
 • оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;
 • розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;
 • розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;
 • здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;
 • впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню економічних показників діяльності підприємства;
 • зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності та збільшення добробуту працівників лісгоспу;
 • сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;
 • забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Рівень досягнення поставлених цілей і задач буде оцінюватись через кількісні

результати. У даному випадку мова буде йти про очікувані економічні, соціальні та екологічні результати. Зрозуміло, що оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства підприємства.

 1. Характеристика лісових ресурсів.

Лісове господарство в економіці району розташування займає значне місце. Основні напрямки його розвитку – це раціональне використання лісових ресурсів із посиленням ґрунтозахисних, водорегулюючих і рекреаційно-оздоровчих функцій лісу.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для потреб мисливського господарства, службових наділів лісової охорони та наділів робітників та службовців лісгоспу.

Випас худоби в лісовому фонді проводиться на незначних площах місцевим населенням.

З побічних лісових користувань мають місце збір грибів, ягід, лікарської сировини, які проводяться місцевим населенням для власних потреб.

Мисливська фауна в лісах лісгоспу представлена оленем, косулею, кабаном і зайцем. Полювання носить спортивний характер.

Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення.

 

Загальна площа лісового фонду ДП «Брошнівський лісгосп» – 30886 гектарів , в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 27504,2гектарів(90,1%).

Таблиця 1

Категорії лісів Площа за даними

лісовпорядкування

га %
Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення 408,8 1,3
Заповідні лісові урочища 340,2 1,1
Пам’ятки природи 5,3
Заказники 63,3 0,2
Рекреаційно-оздоровчі ліси 2486,7 8,1
Ліси у межах населених пунктів 10,0 0,1
Лісопаркова частина лісів зелених зон 168,0 0,5
Лісогосподарська частина лісів зелених зон 2308,7 7,5
Захисні ліси 10190,8 33,0
Ліси протиерозійні 8713,8 28,2
Ліси уздовж берегів річок 1477,0 4,8
Експлуатаційні ліси 17799,7 57,6
Всього по лісгоспу: 30886,0 100,0

 

Існуючий поділ лісів на категорії проведено згідно Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок, затверджених постановою КМ України від 16.04.07р. № 733.

Існуючий поділ площі на категорії лісів відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу.

 

Поділ загальної площі лісового фонду за категоріями лісових ділянок,

їх динаміка за ревізійний період

Таблиця 2

 

Категорії лісових ділянок Площа
за станом на 01.01.2009 року
га %
1. Площа земель лісового фонду постійного користування 30886,0 100,0
2. Лісові землі 29400,6 95,1
2.1. Вкриті лісовою рослинністю землі – разом 27504,2 89,1
2.2. Не вкриті лісовою рослинністю землі – разом 657,3 2,0
із них:
3. Нелісові землі 1485,4 4,9
 1. Система управління лісовими ресурсами.

Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями.

Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне агентство лісових ресурсів України (Держлісагенство України),

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів

України через Міністра аграрної політики та продовольства України, входить до системи центральних органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

Державне підприємство «Брошнівське лісове господарство» (скороченл ДП «Брошнівський лісгосп») підпорядковане Івано-Франківському обласному управлінню лісового та мисливського господарства.

У структуру ДП «Брошнівський лісгосп» входить вісім лісництв, нижній склад деревини (НС), транспортний цех та дільниця з переробки деревини.

Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво.

Таблиця 3

 

Найменування лісництв, місцезнаходження контор Адміністративні райони Площа, га
Рожнятівське,

смт. Брошнів-Осада

Рожнятівський 2540
Дубівське,

с. Дуба

Рожнятівський 3757
Грабівське Рожнятівський 3756
с. Лоп’янка Долинський 9
Спаське (кв. 3) Рожнятівський 4415
Лугівське,

с. Луги

Рожнятівський 3886
Ілемнянське (кв. 3) Рожнятівський 3477
Суходільське,

с. Суходіл

Рожнятівський 4523
Липовицьке,

с. Суходіл

Рожнятівський 4523
Всього по лісгоспу: 30886
в т. ч. по адміністративних районах
Рожнятівський 30877
Долинський 9

 

Лісництво очолює лісничий і помічник лісничого і воно в свою чергу поділяється на дільниці. Дільниці – очолюють старші майстри лісу. На кожній дільниці працює майстер лісу і підпорядковується старшому майстру лісу.

Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісової продукції.

 1. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі порід, виходячи з принципів безперервності використання лісових ресурсів.

Рівень інтенсивності ведення лісового господарства

Таблиця 4

 

Найменування показників Одиниця вимірювання За даними теперішнього лісовпоряд­кування
1. Річний обсяг лісокористування (ліквід) – усього тис.м3 83,777
в т.ч. від рубок головного користування тис.м3 54,49
2. Середній обсяг лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок м3 3,05
3. Річний обсяг робіт з лісовідновлення:
– створення лісових культур га 111,0
– сприяння природному поновленню га 47,3
4. Відсоток використання лісосічних відходів %

 

 1. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.

Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому виконується суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.

Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів.

Таблиця 5.

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2017 рік та їх вплив на динаміку лісових земель.

№ п.п. Вид рубки Обсяги робіт
Площа,га стовбурний запас Запас ліквідної деревини ділової
1.  Головне користування 258,4

60,57

55,43

36,02

2. Рубки догляду 299,0

3,389

1,062

0,189

3. Рубки формування і оздоровлення лісів 795,6

59,957

23,939

11,235

4. Інші рубки формування і оздоровлення лісів 32,5

1,620

1,293

0,452

5. Всього запроектованих рубок 1054,0

120,527

79,369

47,255

6. Створення лісових культур

 

110,6  
7. Сприяння природному оновленню 46,7  
8. природне поновлення 23,4  

 

Виконання запроектованих лісовпорядкуванням заходів в значній мірі буде сприяти підвищенню продуктивності лісів, покращанню санітарного стану деревостанів, посиленню захисних кліматорегулюючих функцій лісу.

В цілому, на кінець нинішнього ревізійного періоду (до початку наступного ревізійного періоду) очікуються позитивні зміни в загальній структурі лісового фонду. Так, питома вага, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшиться на 2,0%, площа штучних насаджень зросте на 7,5%, площа лісових ділянок, невкритих лісовою рослинністю, зменшиться на 30,1%; підвищиться середній запас насаджень на 1 га на 4,0%, (стиглих насаджень на 0,55%), середня зміна запасу на 1 га лісових лісових ділянок збільшиться на 1,2%.

В результаті виконання запроектованих заходів очікується збільшення площі найбільш цінних насаджень: ялиці, бука і дуба.

 

Відомості про зміни основних кількісних і якісних показників лісового фонду і продуктивності лісів на початок наступного ревізійного періоду приведені в табл. 6.

Очікувані зміни в розподілі загальної площі за основними

категоріями лісових ділянок

Таблиця 6.

 

Категорії лісових ділянок
На рік лісовпоряд­кування На початок на­ступного ревізій­ного періоду
Зміни
га % га % га, ± %, ±
Площа земель лісогосподарського призначення
1. Вкриті лісовою рослин­ністю – усього 27504,2 89,1 28076,3 90,9 + 572,1 + 2,0
в тому числі:
а) лісові культури 12736,3 41,2 13685,5 44,3 + 949,2 + 7,5
2. Невкриті лісовою рослин­ністю лісові ділянки – усього 1896,4 6,1 1324,3 4,3 – 572,1 – 30,1
в тому числі:
а) незімкнуті лісові культури 989,4 3,2 553,4 1,8 – 436,0 – 44,1
б) лісові розсадники і план­тації 8,9 8,9
в) рідколісся 72,8 0,3 – 7,2
г) загиблі насадження 13,3 – 13,3
д) зруби 257,8 0,8 232,9 0,8 – 24,9
є) пустирі і галявини 313,4 1,0 288,3 0,9 – 25,1 – 8,0
ж) лісові шляхи, просіки 240,8 0,8 240,8 0,8
– Разом лісових ділянок: 29400,6 95,2 29400,6 95,2
Нелісові ділянки
1. Сільськогосподарські угіддя – усього 924,9 3,0 924,9 3,0
в тому числі:
а) рілля 18,0 0,1 18,0 0,1
б) сіножаті 202,1 0,7 202,1 0,7
в) пасовища 703,7 2,2 703,7 2,2
г) багаторічні насадження 1,1 1,1
2. Води 154,0 0,5 154,0 0,5
3. Болота 62,2 0,2 62,2 0,2
4. Садиби, споруди 36,2 0,1 36,2 0,1
5. Траси 198,7 0,6 198,7 0,6
6. Піски
7. Інші 109,4 0,4 109,4 0,4
Разом нелісових ділянок: 1485,4 4,8 1485,4 4,8
УСЬОГО: 30886,0 100 30886,0 100

 

Очікувані зміни в розподілі вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за панівними породами

Таблиця 7.

 

Панівні породи
На рік лісовпоряд­кування На початок наступного ревізійного періоду
Очікувані зміни
га % га % га, ± %, ±
Сосна 301,0 1,1 298,0 1,1 – 3,0 – 1,0
Ялина 11967,8 43,5 10946,2 39,0 – 1021,6 – 8,5
Ялиця 4739,7 17,2 6194,8 22,1 + 1455,1 + 30,7
Модрина 2,6 5,9 + 3,3 + 126,9
Дуб 2061,7 7,5 2140,4 7,6 + 78,7 + 3,8
Бук 7884,8 28,7 7940,8 28,3 + 56,0 + 0,7
Ясен 4,3 4,3
Клен-явір 38,4 0,1 40,2 0,1 + 1,8 + 4,7
В’яз 1,4 1,4
Береза 169,1 0,6 169,1 0,6
Осика 4,9 4,6 – 0,3 – 6,1
Вільха 102,9 0,4 105,0 0,4 + 2,1 + 2,0
Липа 0,1 0,1
Тополя 0,3 0,3
Горіх 2,1 2,1
Сосна кедрова 0,1 0,1
Сосна гірська 223,0 0,9 223,0 0,8
РАЗОМ: 27504,2 100,0 28076,3 100,0 + 572,1 + 2,1

 

Очікувані зміни в лісовому фонді і продуктивності лісів

Таблиця 8.

 

Показники Одиниця вимірю­вання На рік лісовпоряд­кування На початок наступного періоду
1. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього га 27504,2 28076,3
в т.ч. по групах порід:
– хвойні га 17011,1 17444,9
– твердолистяні га 9990,6 10127,1
– м’яколистяні га 277,3 279,1
2. Незімкнуті лісові культури га 989,4 553,4
3. Невкриті лісовою рослинністю лісові ділян­ки – усього га 1896,4 1324,3
4. Загальний запас насаджень тис. м3 7595,12 8059,77
5. Середній запас на 1 га вкритих лісовою рос­линністю лісових ділянок – усього м3 276 287
6. Площа стиглих і перестійних деревостанів – усього га 6193,7 7472,2
в т.ч. по групах порід:
– хвойні га 5210,7 5916,3
– твердолистяні га 925,2 1451,4
– м’яколистяні га 57,8 104,5
7. Загальний запас стиглих і перестійних дере­востанів – усього тис. м3 2259,03 2743,50
в т.ч. по групах порід:
– хвойні тис. м3 1976,98 2283,39
– твердолистяні тис. м3 270,82 441,08
– м’яколистяні тис. м3 11,23 19,03
8. Середній запас стиглих і перестійних дере­востанів на 1 га м3 365 367
в т.ч. по групах порід:
– хвойні м3 379 386
– твердолистяні м3 293 303
– м’яколистяні м3 194 182
9. Середня зміна запасу на 1 га лісових ділянок м3 4,25
10. Обсяги користування на 1 га лісових діля­нок м3 2,54
в т. ч. по головному користуванню м3 2,16

 

В результаті виконання запроектованих заходів, передбачається незначна зміна динаміки земель лісового фонду та таксаційних показників, тобто зміни відбудуться в сталих межах.

Дещо збільшується загальний та поточний приріст деревини на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, що відбудеться за рахунок покращення породної структури насаджень, в результаті проведення рубок формування і лісовідновлення.

 1. Використання результатів моніторингу у плануванні.

Використання результатів моніторингу у плануванні лісогосподарської діяльності

В своїй практичній діяльності лісгосп керувався основними положеннями організації і розвитку лісового господарства, які викладені в проекті попереднього лісовпорядкування.

В організаційно-господарській структурі лісового фонду відбулися наступні зміни:

– згідно наказу Державного комітету №269 від 15.10.2009 року змінено вік рубки похідних ялинових деревостанів: експлуатаційні ліси – 51 – 60 років, інші категорії – 61 – 70 років; згідно наказу Державного комітету лісового господарства №441 від 21.12.2010 року затверджено поділ на категорії лісів;

– змінено господарські частини згідно постанови кабінету Міністрів №733 від 16.05.2007 року.

Поточні зміни в матеріали лісовпорядкування та інші облікові документи вносились своєчасно з достатньою якістю і повнотою.

 Рубки головного користування

Фактичний обсяг заготівель в середньому за рік становив 86,6% середньорічного обсягу діючої розрахункової лісосіки за ревізійний період. Недоруб розрахункової лісосіки пояснюється тим, що у перші два роки ревізійного періоду рубки проводились згідно розрахункової лісосіки минулого лісовпорядкування.

Вихід ділової деревини близький до проектного.

Рубки головного користування на 100% проведені в місцях запроектованих лісовпорядкуванням.

Діюча розрахункова лісосіка і фактичний відпуск деревини відповідає принципу безперервного і невиснажливого лісокористування.

Виконання проекту рубок головного користування (площа – га; запас – тис.м3)

Таблиця 9.

 

Господарства Середньорічний обсяг розрахункової лісосіки запроектованої лісовпорядкуванням Фактичний відпуск деревини в середньому за рік
площа запас у ліквіді в тому числі ділової площа запас у ліквіді в тому числі ділової
Ліси 1 групи (ліси з обмеженим режимом користування)
Суцільнолісосічні рубки
Хвойні 40,0 15,8 11,1 44,0 14,1 9,9
Твердолистяні
М’яколистяні 2,0 0,3 0,2
Разом: 42,0 16,1 11,3 44,0 14,1 9,9
Поступові і вибіркові рубки
Хвойні 23,0 6,2 4,3 29,4 5,3 3,7
Твердолистяні 10,0 2,0 1,1 14,3 1,4 0,8
М’яколистяні
Разом: 33,0 8,2 5,4 43,7 6,7 4,5
Разом:
Хвойні 63,0 22,0 15,4 73,4 19,4 13,6
Твердолистяні 10,1 2,0 1,1 14,3 1,4 0,8
М’яколистяні 2,0 0,3 0,2
Всього: 75,0 24,3 16,7 87,7 20,8 14,4

 

Основні порушення Правил рубок головного користування і Правил спеціального використання лісових ресурсів, виявлені лісовпорядкуванням: знищення підросту, порушення вимог відводу.

Під час рубок головного користування не допускаються втрати деревини.

В цілому рубки головного користування проводились згідно з виробничо-фінансовим планом і негативного впливу на структуру і стан лісового фонду не мали.

Рубки формування і оздоровлення лісів

Рубки догляду і санітарні рубки

Виконаний обсяг рубок догляду в порівнянні з проектом лісовпорядкування приведений в таблиці

Значні відхилення в обсязі рубок догляду, в порівнянні з проектом, пов’язані з перерахуванням обсягів рубок догляду згідно “Протоколу технічної наради від 22 листопада 2003 року з розгляду щорічних обсягів рубок догляду за лісівничими вимогами по лісових підприємствах Івано-Франківської області”.

Протоколом щорічні обсяги були визначені за матеріалами безперервного лісовпорядкування на період з 2003 по 2007 роки в таких об’ємах:

– освітлення – 94,9 га з вибіркою 11,8 м3/га;

– прочищення – 188,8 га з вибіркою 16,0 м3/га;

– проріджування – 46,4 га з вибіркою 22,6 м3/га;

– прохідні рубки – 20,7 га з вибіркою 29,9 м3/га.

Вихід ліквідної деревини близький до проектного.

Стан насаджень, не охоплених рубками догляду, на рік лісовпорядкування задовільний.

Облік рубок догляду за видами в лісгоспі ведеться в цілому задовільно. Основним методом проведення рубок догляду є комбінований.

Виконання рубок догляду за ревізійний період

Таблиця 10.

 

Види рубок та порівнювані показники Усього потребу-вали рубок догляду, га Прийнято 2-ю л/в нара-дою, га Фак-тично прой-дено рубка-ми, га % охопл. від на-саджень, які пот-ребували рубок догляду Щорічний обсяг користування
прий-

нятий

2-ю

л/в

нара-

дою,

га,

тис.м3

фак-

тич-

но

вико-

нано,

га,

тис.м3

% вико-нан-ня

від проек­ту

середньоріч-ний план
га, тис.м3 %

від проек­ту

Освітлення:
площа 360,1 360,1 1887 100 72,1 171,5 237,9 170,0 235,8
загальний вирубаний запас 1,00 2,69 269,0 2,70 270,0
в т.ч.

ліквідний

діловий
вибірка з 1 га, м3 13,9 15,7 112,9 15,9 114,4
Прочищення:
площа 521,6 521,6 1552 100 104,6 141,1 134,8 139,0 132,9
загальний вирубаний запас 2,07 2,43 117,4 2,40 115,9
в т.ч.

ліквідний

діловий
вибірка з 1 га, м3 19,8 17,2 86,9 17,3 87,4
Проріджування:
площа 90,0 90,0 239 100 9,1 21,7 238,5 21,0 230,8
загальний вирубаний запас 0,25 0,36 144,0 0,35 140,0
в т.ч.

ліквідний

0,22 0,28 127,2 0,28 127,2
діловий 0,01 0,02 200,0 0,03 300,0
вибірка з 1 га, м3 27,5 16,6 60,4 16,7 60,7
Прохідні рубки:
площа 7,4 7,4 130 100 0,7 11,8 1685,7 11,0 1571,4
загальний вирубаний запас 0,03 0,26 866,7 0,26 866,7
в т.ч.

ліквідний

0,02 0,22 1100,0 0,23 1150,0
діловий 0,06 0,06
вибірка з 1 га, м3 42,8 22,0 51,4 23,6 55,1
Разом рубок догляду:
площа 979,1 979,1 3808 100 186,5 346,1 185,6 341,0 182,8
загальний вирубаний запас 3,35 5,74 171,3 5,71 170,4
в т.ч.

ліквідний

0,24 0,50 208,3 0,54 225,0
діловий 0,01 0,08 800,0 0,09 900,0
вибірка з 1 га, м3 18,0 16,6 92,2 16,7 92,8

 

Вибіркові санітарні рубки проводились в середньому в рік на площі 443,6 га. Проведення вибіркових санітарних рубок не привело до суттєвого покращення санітарного стану насаджень. Санітарно-оздоровчі заходи проводились на основі відповідних планів у відповідності до “Санітарних правил в лісах України”.

Основним методом проведення рубок догляду є комбінований.

Деревина від рубок догляду і санітарних рубок реалізується в круглому вигляді, а 60 % використовується на власні потреби.

Обсяги виконання санітарних рубок

Таблиця 11.

 

Види санітарних рубок Обсяги за проектом Тер­мін вик., років Фактично виконано за рев. період
площа, га запас тис. м3 площа, га запас тис. м3
загаль­ний ліквід­ний діло­вий загаль­ний ліквід­ний діло­вий
Суцільні 157,9 26,37 22,94 8,72 3 441,0 97,27 85,67 46,56
Вибіркові 1299,8 18,63 15,65 5,63 3 4880,0 64,94 57,64 22,72
Разом: 1457,7 45,00 38,59 14,35 5321,0 162,21 143,31 69,28

 

Вибіркові санітарні рубки мали бути проведені за три роки на площі
1299,8 га із запасом зрубаної деревини 18,63 тис. м3. Фактично за три роки лісгосп виконав їх на площі 2616 га з запасом 29,83 тис. м3, що в порівнянні з прийнятим 2 л/в нарадою обсягом рубок складає 201,3%. Пояснюється це всиханням похідних ялинових насаджень.

В подальші роки ревізійного періоду вибіркові санітарні рубки проведені на площі 2264 га з рубкою 35,11 тис. м3 деревини (в т.ч. ділової 10,83), що було викликано фактичним станом насаджень.

Лісовідновні рубки

Обсяги лісовідновних рубок, виконаних за ревізійний період, подані в таблиці Лісовідновні рубки проводились до 2006 року у всіх категоріях захисності у таких вікових групах: середньовікових, пристигаючих при максимальному значенні повноти (без врахування повнот, що підлягають вибірковій санітарній рубці) 0,4, а також стиглих і перестійних при повноті 0,5 і нижче, згідно “Правил рубок, пов’язаних з веденням лісового господарства та інших рубок”, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 1996 року №535.

З 2007 року лісовідновні рубки проводились в стиглих і перестійних насадженнях, в яких не дозволяється проведення рубок головного користування згідно “Правил поліпшення якісного складу лісів” затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року №724.

Рубки проводились в насадженнях з метою відтворення захисних, водорегулюючих та інших корисних властивостей лісу. Минулим лісовпорядкуванням лісовідновні рубки не проектувались. Лісовідновні рубки були запроектовані під час проведення безперервного лісовпорядкування.

Обсяги виконаних лісовідновних рубок

Таблиця 12.

 

Групи лісу Господарства Фонд лісовідновних рубок, встановлений лісовпорядкуванням Фактично виконано
площа, га запас, тис. м3
площа,

га

стовбур­ний запас загаль­ний лік­від­ний діло­вий
І Хвойні 96,3 14,68 12,87 7,04
Твердолистяні 7,7 2,65 2,36 1,96
М’яколистяні
Разом: 104,0 17,33 15,23 9,00
ІІ Хвойні
Твердолистяні
М’яколистяні
Разом:
Всього: 104,0 17,33 15,23 9,00

 

Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень

Рубки, пов’язані з реконструкцією, минулим лісовпорядкуванням проектувались на площі 86,7 га з загальним запасом 1,38 тис. м3. Фактично реконструктивні рубки проведені на площі 106,0 га. Реконструкція проводилась способом суцільної рубки з подальшою посадкою лісових культур відповідно до типу лісу.

Інші рубки формування і оздоровлення лісів

Обсяги виконання інших рубок формування і оздоровлення лісів

Таблиця 13

 

Види інших рубок Обсяги за проектом Термін вико-нання, років Фактично виконано за ревізійний період
площа, га запас, тис.м3 площа, га запас, тис.м3
за-галь-ний лік-від-ний діло-вий за-галь-ний лік-від-ний діло-вий
1. Рубка поодино­ких дерев 14,0 0,45 0,38 0,08 2
2. Рубка рідколісся 23,5 0,70 0,62 0,12 2 131,0 15,92 13,82 7,86
3. Розчищення квартальних просік 65,5 1,77 2 61,4 1,65

 

Рубки пов’язані з проведенням інших заходів

Обсяги виконання рубок, пов’язаних з проведенням інших заходів

Таблиця 14.

 

Вид рубки Фактично виконано за ревізійний період
площа, га запас, тис.м3
загальний ліквідний діловий
Рубки, пов’язані з розчищенням лісових ділянок, вкритих лісовою рослинністю, в зв’язку з будівництвом шляхів 7,3 0,88 0,73 0,40

 

Заходи з лісозахисту

Динаміка осередків шкідників і хвороб лісу за ревізійний період

Таблиця 15.

 

Види шкідників і хвороб Площа осередків, га
на по­чаток періоду виник­ли знову лікві­довано затухло залишок осередків
усього в тому числі потребують заходів боротьби
Бактеріальний рак ясеня 17,0 17,0
Коренева губка 125,0 183,5 100,0 25,0 183,5 183,5
Опеньок осінній 34,5 34,5
Разом: 125,0 200,5 100,0 25,0 235,0 218,0

 

В минулому ревізійному періоді осередків масового розмноження шкідників лісу не відмічалось.

Із хвороб лісу найбільше поширення мали бактеріальний рак ясеня і опеньок осінній.

Запроектовані на ревізійний період лісозахисні заходи лісгоспом виконувались відповідно до плану лісозахисних робіт.

Відхилень фактичного виконання лісозахисних заходів від проекту лісовпорядкування немає. Всі запроектовані минулим лісовпорядкуванням лісозахисні заходи виконувались.

Проведені санітарні рубки не сприяли покращенню санітарного стану насаджень.

Заходи, які проводяться в лісгоспі відповідають вимогам “Санітарних правил України” нагляд за шкідниками і хворобами лісу і облік ведеться на належному рівні.

Стан лісозахисту в лісгоспі слід вважати задовільним.

Відтворення лісів

Виконання основних видів робіт з відтворення лісів за ревізійний період (згідно звітних даних лісгоспу: (чисельник – план, знаменник – виконання)

Таблиця 16.

 

Основні види робіт Усього за ревізійний період, га Середньорічне виконання в га
за ревізійний період у рік, що передував теперішньому лісо-впорядкуванню
1. Висівання лісу
2. Садіння лісу 1260,0

1263,2

114,5

114,8

151,0

152,3

3. Садіння та висівання лісу на рекультивованих землях
4. Реконструкція насаджень 106,0

106,0

9,6

9,6

33,

33,0

5. Створення лісових культур селек­ційним садивним матеріалом
6. Природне поновлення 44,0

42,6

4,0

3,9

2,0

2,4

7. Лісорозведення на непридатних землях інших землекористувачів
8. Створення полезахисних лісових смуг
9. Висівання в розсадниках насіння деревних та чагарникових порід 5,5

5,4

0,50

0,50

0,50

0,54

10. Висаджено сіянців деревних та чагарникових порід у шкілках 1,10

1,11

0,10

0,10

0,10

0,10

 

За ревізійний період лісовідновлення було проведено на площі 1528,0 га або 143,2% від проекту лісовпорядкування. Перевиконання пов’язане з виконанням значних обсягів суцільних санітарних рубок.

Основним способом лісовідновлення являється садіння лісових культур. Лісові культури створювались згідно з технологічними схемами. Рекомендації технологічних схем по способу обробки ґрунту, підбору головних порід, схем змішування та методу догляду за лісовими культурами лісгоспом, в основному, виконувались.

Перевід незімкнутих лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі проводився вчасно згідно нормативів.

Догляд за лісовими культурами проводиться десятикратний за схемою 3-3-2-1-1.

Виконання проекту лісовпорядкування з лісовідновлювальних заходів, площа, га

Таблиця 17.

 

Показники Лісові куль­тури Сприян­ня при­родному понов­ленню В т.ч. із збере­женням підросту При­родне понов­лення Не поновилось на рік теперіш­нього лісовпо­рядкування
1. Фактично виконано – усього 1369,2 116,2 116,2 94,4 571,2
1.1. Невкриті лісовою рослин­ністю лісові ділянки – усього 207,3 15,8 313,4
1.1.1. Призначені лісовпорядку­ванням 207,3 15,8
1.1.2. Не призначені лісовпоряд­куванням
в т.ч. обґрунтовано
не обґрунтовано
1.2. Зруби ревізійного періоду – усього 1161,9 116,2 116,2 79,8 257,8
1.2.1. Призначені лісовпорядку­ванням 828,8 14,0 14,0 1,2
1.2.2. Не призначені лісовпоряд­куванням 333,1 102,2 102,2 78,6 257,8
в т.ч. обґрунтовано 333,1 102,2 102,2 78,6 257,8
не обґрунтовано
1.3. Нелісові ділянки – усього
1.3.1. Призначені лісовпорядку­ванням
1.3.2. Не призначені лісовпоряд­куванням
в т.ч. обґрунтовано
не обґрунтовано
1.4. Вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки – усього
1.4.1. Призначені лісовпорядку­ванням
1.4.2. Не призначені лісовпоряд­куванням
в т.ч. обґрунтовано
не обґрунтовано
2. Запроектовано попереднім лісовпорядкуванням – усього 1036,1 14,0 14,0 17,0
% виконання проекту 132,1 830,0 830,0 555,2

 

На непридатних для сільського господарства землях агропідприємств лісові культури не створювались.

Доповнення лісових культур проводилось при приживленні 85% і менше. Посадка лісових культур проводилась одно-і дворічними сіянцями в кількості 3,0 – 5,0 тис. шт./га. Термін переведення лісових культур у вкриті лісовою рослинністю землі становить в середньому 5 – 6 років в залежності від породи і типів умов місцезростання.

Виконання проекту лісовпорядкування з відновлення головних порід

(чисельник – проект, знаменник – фактичне виконання)

Таблиця 18.

 

П о р о д и Лісові культури Сприяння природному поновленню Природне поновлення
га % га % га %
Ялина європейська 55,4

172,3

5,3

12,6

28,6

24,6

52,9

56,0,

Ялиця біла 732,5

1033,3

70,7

75,5

12,1

41,4

86,4

35,7

17,0

18,8

100,0

19,9

Дуб звичайний 116,7

75,6

11,3

5,5

16,2

13,9

Бук лісовий 131,5

82,9

12,7

6,1

1,9

30,0

13,6

25,8

15,3

16,2

Модрина європейська

3,3

0,2

Явір

1,8

0,1

Вільха чорна

7,4

7,9

Разом: 1036,1

1369,2

100

100

4,0

116,2

100

100

17,0

94,4

100

100

 

Сприяння природному поновленню проводилось шляхом збереження підросту на площі 116,2 га. До недоліків даного міроприємства слід віднести той факт, що при проведенні останнього прийому поступових рубок підріст часто пошкоджується.

Попереднім лісовпорядкуванням проектувалось виконати реконструкцію малоцінних і низькоповнотних насаджень на площі 86,7 га за три роки. Фактично реконструкція була виконана на площі 106,0 га.

Реконструкція насаджень проводилась способом суцільної рубки з подальшою підготовкою ґрунту і посадкою лісових культур у відповідності до типів лісу. Стан лісових культур створених реконструкцією задовільний.

Природне поновлення виконано на площі 94,4 га.

Переважаючими породами є: ялина, ялиця, бук. Стан природного поновлення в основному задовільний.

Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур

та їхній стан, га

Таблиця 19.

 

Головна порода Площа створених лісових культур В тому числі:
добрий стан задо­вільний стан

(3 клас якості)

незадо­вільний стан (прижив­люваність 25,1 – 40,0%) загиблі

(списані націо­нальним парком та виявлені лісовпоряд­куванням)

1 клас якості 2 клас якості
1. Лісові культури ревізійного періоду
Ялина європейська 93,8 25,2 52,2 16,4
Ялиця біла 775,8 93,6 594,7 87,5
Модрина європейська 3,3 3,3
Дуб звичайний 59,7 58,9 0,8
Бук лісовий 55,0 11,1 30,9 13,0
Явір 1,8 1,8
Разом: 989,4 129,9 741,8 117,7
%% 100,0 13,1 75,1 11,8

 

Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених

у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

Таблиця 20.

 

Головна порода Загаль­на площа В тому числі:
класи якості незадо­вільні загиблі (списані л-пом і виявле-ні л/в)
1 2 3 разом
1. Лісові культури ревізійного періоду
Ялина європейська 78,5 6,1 32,7 39,7 78,5
Ялиця біла 257,5 11,7 118,2 127,6 257,5
Дуб звичайний 15,9 14,3 1,6 15,9
Бук лісовий 27,9 11,6 16,3 27,9
Явір
Разом: 379,8 17,8 176,8 185,2 379,8
2. Лісові культури минулого ревізійного періоду

(до 20 років)

Сосна звичайна 7,1 3,5 1,4 2,2 7,1
Ялина європейська 676,1 54,5 424,4 197,2 676,1
Ялиця біла 1203,0 29,1 852,2 321,7 1203,0
Дуб червоний 38,5 14,6 23,9 38,5
Дуб звичайний 50,3 8,0 21,2 21,1 50,3
Бук лісовий 9,1 1,2 7,9 9,1
Явір 0,8 0,8 0,8
Разом: 1984,9 109,7 1325,1 550,1 1984,9
Усього: 2364,7 127,5 1501,9 735,3 2364,7

 

Причини незадовільного стану, неатестації та загибелі лісових культур

Лісових культур ревізійного періоду незадовільного стану, неатестованих та загиблих при лісовпорядкуванні не виявлено.

Динаміка площі лісових культур та їхня збереженість

Таблиця 21.

 

№ з/п Назви показників Площа в га
+
І. Лісові культури попереднього ревізійного періоду
а) значилось за даними минулого лісовпорядкування
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 308,9
2. Площа незімкнутих лісових культур 1646,0
3. Лісові культури під наметом лісу
Усього значилось: 1954,9
б) результати господарської діяльності
1. Списано загиблих лісових культур
2. Прийнято лісових культур від інших організацій 30,0
3. Передано лісових культур іншим організаціям
Усього змін: 30,0
Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2009 р. 1984,9
в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 1984,9
2. Площа незімкнутих лісових культур
3. Лісові культури під наметом лісу
Разом: 1984,9
Розходження
Причини розходження:
1. Загиблі культури, але не списані лісгоспом
ІІ. Лісові культури ревізійного періоду
а) створено усього
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 379,0
2. Площа незімкнутих лісових культур 988,8
3. Лісові культури під наметом лісу
Усього значилось: 1367,8
б) результати господарської діяльності
1. Списано загиблих лісових культур
2. Прийнято лісових культур від інших організацій
3. Передано лісових культур іншим організаціям
Усього змін:
Повинно бути лісових культур за станом на 01.01.2009 р. 1367,8
в) узято на облік теперішнім лісовпорядкуванням
1. Площа лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки 379,8
2. Площа незімкнутих лісових культур 989,4
3. Лісові культури під наметом лісу
Разом: 1369,2
Розходження 1,4
Причини розходження:
Уточнення площ при базовому лісовпорядкуванні 1,4

 

Динаміка молодняків, площі лісових культур, не вкритих лісовою рослинністю

лісових ділянок за міжобліковий період

Таблиця 22.

 

Показники За даними Різниця
на 01.01.1997 року на 01.01.2009 року + %
Молодняки до 20 років–всього: 2022 3074 1052 52,0
в тому числі:
– хвойних порід 1579 2731 1152 72,9
– твердолистяних порід 319 285 34 10,7
– м’яколистяних порід 124 58 66 53,2
Лісові культури переведені у вкриті лісовою рослин­ністю лісові ділянки 12485 12737 252 2,0
Незімкнуті лісові культури 1657 989 668 40,3
Не вкриті лісовою рослин­ністю лісові ділянки–всього 321 656 335 104,4
в тому числі:
– забезпечені природним поновленням 16 235 219 1368,7
– потребують сприяння природному поновленню
– потребують створення лісових культур 207 134 73 35,3
– не проектуються під лісовідновлення 98 287 189 192,9
Не лісові землі, запроекто­вані під заліснення

 

Заходів з підвищення продуктивності в культурах і молодняках природного походження лісгоспом не проводилось.

В лісгоспі є постійний розсадник площею 4,0га і 2,7 га тимчасових розсадників. Їхня продуктивна площа складає 5,0 га, а кількість вирощених щорічно сіянців в них за останні два роки – в середньому 0,60 млн. шт.

Вихід стандартних сіянців близький до планового.

Вирощуванням селекційно-садивного матеріалу лісгосп не займається.

Існуючі в лісгоспі розсадники повністю забезпечують потребу в садивному матеріалі.

Садивний матеріал, вирощений в лісових школах, використовують для озеленення садиб лісництв, шкіл в районі діяльності лісгоспу, частково реалізується за межі лісгоспу.

Для виконання лісовідновлювальних робіт потреба лісгоспу в насінні за останні два роки в середньому становила 700 кг. Заготівля насіння проводилась постійних лісонасіневих ділянках та з ростучих та зрубаних дерев на лісосіках головного користування з врахуванням спадкових властивостей.

Із загальної кількості заготовленого за останні два роки насіння на постійних насінних ділянках зібрано 15%. Частина насіння завозилась з інших лісгоспів.

Для вирощування високоякісного садивного матеріалу з цінними спадковими властивостями в лісгоспі створена постійна лісонасінна база

Характеристика постійної лісонасінної бази

Таблиця 23.

 

Порода, походження № плюсових дерев за реєстрром

—————————————–

№ по лісгоспу

Місцезнаходження (лісництво, квартал, таксац. ділянка) Площа насінної ділянки, плантації плюсових насаджень, га Таксаційна характеристика Рік закладання Спосіб закладання
склад вік Н/Д повнота/запас на 1 га/м3 бонітет/тип лісу
1. Плюсові дерева
Яцб (5 шт.) Грабівське лісництво,

кв. 33, вид 19

4,3 6Яцб

4Яцб

110 31

40

0,7

630

1

С3БЯП

2009
Бкл (5 шт.) Ілемнянське лісництво,

кв. 19, вид.13

6,8 7Бкл

1Ялє

2Бп

65 23

24

0,7

300

1

С3БЯП

2009
2. Постійні лісонасінневі ділянки
Бук лісовий Ілемнянське лісництво,

кв. 7, вид. 34

3,2 9Бкл

1Ялє

60 25

28

0,7

320

С3БЯП

2008
Бук лісовий Ілемнянське лісництво,

кв. 7, вид. 36

7,0 8Бкл

2Ялє

49 22

22

0,75

300

С3БЯП

2008
Бук лісовий Ілемнянське лісництво,

кв. 7, вид. 37

4,8 9Бкл

1Ялє

55 23

24

0,7

300

С3БЯП

2008
Бук лісовий Дубівське ліссництво,

кв. 10, вид. 33

4,0 7Бкл

2Яцб

1Ялє

55 23

22

0,7

300

С3ЯПБ

2008
Разом: 19,0
5. Генетичні резервати
Бук лісовий Дубівське ліссництво,

кв. 23, вид. 1

41,0 9Бкл

1Яцб

145 33

48

0,65

460

Д3ЯПБ

2008

 

Лісомеліорація

Попереднім лісовпорядкуванням агролісомеліоративні роботи не проектувались у зв’язку з відсутністю фонду і лісгоспом не проводились.

Охорона лісу

За даний ревізійний період випадків пожеж в лісгоспі не відмічалось.

4.8.2. Існуюче протипожежне упорядкування та виконання запроектованих заходів

Таблиця 24.

 

Найменування заходів Одиниця вимірю­вання Проекту­валось на ревізійний період Фактично виконано % виконання
1. Попереджувальні протипожежні заходи
1.1. Організація постійних протипожеж­них виставок шт. 10 10 100,0
1.2. Встановлення попереджувальних аншлагів шт. 100 70 70,0
1.3. Обладнання місць відпочинку і паління шт. 15 10 67,0
1.4. Організація контрольних постів шт. 80 80 100,0
2. Обмежувальні протипожежні заходи
2.1. Влаштування мінералізованих смуг км 50 40 80,0
2.2. Догляд за мінералізованими смугами км 50 40 80,0
3. Будівельні і ремонтні роботи
3.1. Будівництво доріг км 50 10 20,0
3.2. Будівництво мостів шт. 20 15 75,0
3.3. Ремонт мостів шт. 20 20 100,
3.4. Ремонт доріг протипожежного значення км 50 50 100,0
4. Дозорно-сторожеві роботи
4.1. Утримання тимчасових пожежних сторожів чол. 80 80 100,0
5. Заходи по боротьбі з пожежами
5.1 Організація пунктів зосередження протипожежного інвентаря шт. 9 9 100,0
6. Придбання протипожежного обладнання
1. Ранцеві лісові вогнегасники шт. 16 16 100,
2. Мотоцикли шт. 5 2 40,0
3. Водовозки шт. 3

 

Запроектовані протипожежні заходи в основному виконувались. Охорона лісу від пожеж здійснювалась силами лісової охорони. В пожежонебезпечний період на допомогу лісовій охороні наймаються пожежні вартові. Організовано 9 пунктів зосередження протипожежного інвентаря.

В лісгоспі і лісництвах є оперативний план гасіння пожеж. Крім того, постійно здійснюються наступні організаційно-технічні заходи:

– щорічно оприлюднюється рішення райдержадміністрації “Заходи з охорони лісів від пожеж” і видається наказ “Про заходи з поліпшення протипожежної охорони лісів і підготовці до пожежонебезпечного періоду”;

– проводиться роз’яснювальна робота серед населення в тому числі серед школярів;

– з метою виявлення пожеж і вчасного оперативного їх гасіння під час пожежонебезпечного періоду проводиться патрулювання лісовою охороною і пожежними вартовими.

Територія лісгоспу за способом виявлення лісових пожеж і боротьби з ними відноситься до наземної охорони.

За два останні роки, в середньому, було зареєстровано 16 випадків самовільних рубок з обсягом зрубаної деревини 29м3 із збитками 18428,34 тис. грн.

По зареєстрованих лісопорушеннях були вжиті такі заходи:

– відшкодування добровільно – 14 випадків 13448,40 грн.;

– направлено до РВУМВС – 1 випадок – 3115,94 грн.;

– направлено до суду – 1 випадок – 1864,00 грн.

Шкільних лісництв у лісгоспі немає.

Використання угідь і ресурсів побічних користувань

В лісгоспі є такі види побічних користувань: сінокосіння, використання ріллі, випас худоби, виробництво меду і заготівля дикоростучих плодів, ягід, збір грибів.

Заготівлею дикоростучих плодів, ягід і грибів займається місцеве населення як для власних потреб, так і для реалізації.

Середня урожайність на сіножатях лісового фонду становить 0,6 т/га, що менше урожайності сіножатей сільськогосподарських підприємств. Це викликано несвоєчасним їх поліпшенням та недостатнім внесенням органічних та мінеральних добрив.

Урожайність орних лісових ділянок невисока і залежить від агротехніки виробництва, своєчасного внесення органічних та мінеральних добрив.

Пасовища використовуються для випасу худоби як працівників лісгоспу, так і місцевого населення.

Потреба лісового господарства в сіножатях та в орних землях задовольняється повністю.

Попереднім лісовпорядкуванням щорічний випас худоби в лісі проектувався на площі 13900 га в кількості 5500 голів великої рогатої худоби. Фактично в середньому за останні 2 роки випас худоби майже не проводився і впливу на стан лісового фонду не мав.

Використання угідь на рік лісовпорядкування

Таблиця 25.

 

Найменування угідь Площа, га В т.ч. використовується для потреб
підсобного господар­ства лісгоспу робітни-ків і служ-бовців лісгоспу знаходить-ся в корис-туванні ін-ших орга-нізацій і громадян
1. Сіножаті 202,1 5,8 186,2 10,1
2. Пасовища 703,7 11,4 692,3
3. Рілля 18,0 1,0 17,0
Разом: 923,8 6,8 214,6 702,4

Попереднім лісовпорядкуванням планувалось поверхневе поліпшення сіножатей шляхом дискування, яке не проводилось.

Минулим лісовпорядкуванням побічне користування проектувалось в таких щорічних обсягах: сінокосіння – 224,2 га 157 тонн, розміщення пасік – 160 сімей, заготівля грибів – 3,0 тонни, ягід – 5 тонн, лікарської сировини – 0,27. За останній рік лісгосп не займався побічним користуванням.

Заготівля харчових продуктів лісу і лікарської сировини на території лісгоспу проводиться, в основному, місцевим населенням для власних потреб і реалізації заготівельним організаціям.

Використання лісового фонду для потреб мисливського господарства

 і культурно-оздоровчих цілей

Територія лісгоспу використовується для потреб мисливського господарства. Мисливські угіддя закріплені за ДП “Брошнівське ЛГ”.

Полювання має спортивний характер.

За даними обліку мисливської фауни у 2008році в угіддях налічується олень благородний – 147 голів, козуля – 206 голів, кабан – 106 голів, заєць-русак – 537 голів, білка – 313 голів, лисиця – 36 голів, вовк – 3 голови, рись – 5 голів, ведмідь бурий – 19 голів.

Запроектовані біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни (табл.4.10.1) виконувались згідно проектних даних.

Виконання біотехнічних заходів

Таблиця 26.

 

Заходи Одини-ця вимірю-вання Запроекто­ваний щорічний обсяг Виконано у рік, що передував лісовпо­рядкуван­ню % виконання
1. Створення кормових полів га 1,1 1,4 127
2. Влаштування солонців шт. 7 7 100
3. Заготівля сіна ц 30 30 100
4. Заготівля кормових віників шт. 3000 3000 100

 

Відстріл мисливської фауни проводився за ліцензіями організованими бригадами.

Обсяг шкоди від потрав лісових культур мисливською фауною незначний.

На території лісгоспу культурно-оздоровчих закладів немає.

За ревізійний період виконані такі заходи з благоустрою рекреаційних лісів: встановлено 50 аншлагів, встановлено 5 мальовничих панно, збудовано 10 малих архітектурних форм.

Підсочка лісу і використання ресурсів другорядних

лісових матеріалів

Підсочка лісу не проводилась і не проектувалась у зв’язку з відсутністю стиглих соснових насаджень.

Заготівля другорядних лісових матеріалів не проектувалась і не проводилась.

Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської

діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

– господарська діяльність лісгоспу велась, в основному, відповідно до проекту лісовпорядкування і була спрямована на поліпшення якісного складу лісового фонду;

– задовільна приживлюваність культур ревізійного періоду;

– належна охорона лісів від пожеж і самовільних рубок.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

– погіршення санітарного стану насаджень;

– не виконувались заходи по покращенню сіножатей;

– низький вихід ділової деревини від рубок догляду.

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу:

– господарська діяльність лісгоспу задовільна.

 1. Природоохоронні заходи щодо охорони довкілля.

План природоохоронних заходів на підприємстві складено у відповідності з Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.1998 року №188/98-ВР та іншими діючими нормативно-правовими актами України щодо природоохоронної діяльності.

Таблиця 27

Комплекс природоохоронних заходів запланованих на 2017 рік.

№ пп Назва природоохоронного заходу Місце розташування, обсяги, тощо.
1 2 3
1. У сфері поводження з відходами
1.1 Укласти договори із спеціалізованими організаціями на вивезення і передачу відходів для утилізації та розміщення  
1.2. Отримати дозвіл на відходи (комунальні, змішані, в тому числі сміття, відпрацьовані шини, брухт чорних металів, зіпсовані і відпрацьовані акумулятори, лампи ), у зв’язку з закінченням терміну.
1.3. Адміністративні перевірки підрозділів підприємства та підприємців щодо дотримання ними санітарних умов в лісах та на виробничих територіях Всі підрозділи, при проведені комплексних ревізій і цільових перевірках
2. Охорона водних ресурсів
2.1. Утримувати ділянку заправки паливом в належному стані згідно регламенту та Плану ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС).  

Виробничий комплекс.

Постійно.

2.2. Забезпечити наявність достатньої кількості абсорбентів для видалення проливів нафтопродуктів в разі їх утворення.
3. Охорона атмосферного повітря.
3.1. Отримання дозволу на викиди стаціонарними джерелами забруднюючих речовин в атмосферне повітря (котельня, заправка, зварювальна дільниця). Територія виробничого комплексу ДП «Брошнівський лісгосп».
3.2. Проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин (ЗР) на відповідність встановлених гранично допустимих викидів (ГДВ) Виробничий комплекс.

1 раз в рік

3.3. Здійснювати контроль токсичності відпрацьованих газів всього наявного транспорту Транспортний цех, лісництва.

І раз в півріччя

4. У сфері ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів.
4.1 Дотримання Проекту організації і розвитку лісового господарства, як системи заходів, спрямованих на забезпечення ефективної охорони і захисту, раціональне використання, підвищення продуктивності лісів і їх відтворення , оцінку лісових ресурсів та моніторингу.  Лісовий фонд ДП «Брошнівський лісгосп», площею 30886га
4.1.1 Проведення аудиту лісової сертифікації, як добровільної ініціативи, спрямованої на забезпечення підтвердження відповідності ведення лісового господарства на підприємстві, вимогам відповідних міжнародним стандартів (Принципи і Критерії FSC)
4.2. Раціональне використання лісових ресурсів за рахунок їх комплексного використання (впровадження групово-поступових рубок з наступним природним відновленням лісу, створення та формування змішаних за складом високопродуктивних,корінних деревостанів тощо)
4.3. Проведення рубок формування та оздоровлення лісів, направлених на поліпшення породного складу і якості лісів та підвищення їх продуктивності.  
4.3.1 В тому числі заходи, спрямовані на підтримку і поліпшення ознак ОЦЗЛ  
4.4. Відновлення лісів.  
4.5. Охорона лісів від пожеж, шкідників та хвороб  
4.5.1 В тому числі охорона оселищ рідкісних та зникаючих видів тваринного світу та охоронних зон навколо них  
4.6. Ремонт і утримання доріг лісогосподарського призначення та інші допоміжні лісогосподарські роботи  
4.7. Перед проведенням лісогосподарських і лісозаготівельних робіт проводити оцінку потенціального впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС)

 

Всі підрозділи
4.8 При проведенні лісогосподарських і лісозаготівельних робіт дотримуватись заходів щодо запобігання або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, відображених в Акті ОВНС та інших нормативних документах.

 

Всі підрозділи
4.9 З метою збереження біорізноманіття, продовжувати виявляти ліси високої природоохоронної цінності та лишати ключові біотопи і об’єкти при проведенні лісосічних робіт. Лісництва

 

 1. План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і

тварин.

Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу.

Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст.ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України».

Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі, Червоній книзі України (ЧКУ).

Таблиця 28.

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

№ пп Назва заходу Заходи щодо збереження і відтворення поауляцій рідкісних і зникаючих видів Хто проводить
2 Виявлення рідкісних і зникаючих видів фауни та їх моніторинг (лелека чорний, голуб-синяк, сови і інші птахи).

Охорона.

Створення охоронних зон навколо гнізд.

Заходи, які є джерелом шуму не проводити.

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони,

Волонтери

3 Виготовлення і розвішування штучних гніздівель для рідкісних і зникаючих видів птахів, моніторинг заселення гніздівель Виготовлення і розвішування

 

Спеціалісти лісгоспу, зацікавлені сторони,

Волонтери

4 Проведення обстеження земельних лісових ділянок при відводах і таксації лісосік рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів

При виявленні, виділити ключові біотопи і об’єкти, згідно переліку ключових біотопів та ключових об’єктів

Збереження ключових біотопів і об’єктів. При виявленні гнізда (діаметром 0,4м і більше),по визначенню спеціаліста, виділяти охоронні зони. Спеціалісти лісгоспу, лісничі, зацікавлені сторони
5 Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

 

На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі видів і біотопи Спеціалісти лісгоспу.
6 Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин Проведення консультацій Адміністрація лісгоспу
7 Публікація матеріалів в ЗМІ та на сайті підприємства

 

Колективне обговорення матеріалів для публікації Працівники підприємства

 

Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:

 • установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання,
 • врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня,
 • системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій,
 • пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються,
 • створення банків їх генофонду, розведення у спеціальних умовах (розсадниках, ботанічних садах, дендропарках тощо),
 • урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної експертизи.

 

 

 1. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

Рубка стиглого лісу, – це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних умов зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується застосовувати відповідну систему рубання.

Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт оцінки впливу запроектованих заходів на навколишнє природне середовище, в якому відображені заплановані заходи щодо мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище (Акт ОВНС).

Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру, вздовж лісовозних доріг та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють усі намічені небезпечні дерева.

Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.

Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.

 

 

Всі лісосічні роботи виконуються у відповідності з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік.

Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні:

 • технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи сортиментний),
 • площа лісосіки,
 • об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці,
 • розташування, грунти і рельєф,
 • відстань трелювання і вивезення деревини,
 • спосіб очищення лісосік від порубкових решток.

На підприємстві застосовується хлистовий спосіб заготівлі деревини. Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання стовбурів на сортименти проводиться бензопилами Хускварна або Штиль.

Після розрізування стовбурів на сортименти проводиться їх трелювання тракторами різних модифікацій.

 

Трактори, які використовуються на підприємстві, характеризуються кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Вони в меншій мірі впливають на грунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо висока (до 70%). У місцях поодиноких проїздів колісної техніки дрібний підріст не зазнає особливих пошкоджень, а лише приминається до поверхні грунту.

 

 

На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Майстер веде електронний облік деревини та займається відпуском деревини .

Одночасно із заготівлею деревини та після її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

Застосовуються такий способи очищення лісосік , як збирання порубкових решток у купи та вали для подальшого перегнивання в місці збирання.